• Управлявайте лесно всички дейности

  Управлявайте лесно всички дейности

  Read more
 • Модулите, които са ви необходими

  Модулите, които са ви необходими

  Read more
 • Цялостна интегрирана система за земеделие

  Съчетание на всички видове система за земеделие

  Read more
Агросистеми
modul na agronoma

Дейности, за които помага Агросистеми

 • Обработвате данните за земеделски имоти Open or Close

   

  1. 1.     Въвеждате имоти с пълни характеристики

   o    землище

   o    № (6- или 8-цифрен)

   o    площ

   o    категория

   o    начин на трайно ползване (по официална номенклатура на МЗХ)

   o    форма на стопанисване - под аренда, наем ...

   o    местност

   o    граници

   o    поливна площ

   2.     Обвързвате имотите с договори и собственици - физически, юридически лица; наемодатели, арендодатели

   3.     Имате електронни досиета на имотите

   4.     Експортирате желаните имоти в административни справки

   5.     Получавате справки, които моделирате с включване, изключване, разместване на колони; филтриране; селектиране; групиране; подреждане по азбучен/обратен азбучен ред, възходящ/низходящ ред на избрана цифрова колон; отпечатвате готовите справки. 

 • Обработвате данни за собственици на земеделски земи (физически, юридически лица) Open or Close
  1.           Въвеждате с пълни данни собственици на земеделски земи - арендодатели или наемодатели (физически или юридически лица), пълномощници, наследници;
  2.             Получавате електронно досие на всеки собственик
  3.             Отразявате плащания към/от собствениците, генерирате първични платежни документи с автоматично попълване на лични данни
  4.             Експортирате данни към административни справки
  5.          Получавате справки, които можете да моделирате с включване, изключване, разместване на колони; филтриране; селектиране; групиране; подреждане по азбучен/обратен азбучен ред; отпечатвате желаните справки

   

 • Начисляване на суми за рента и наем Open or Close
  1. създавате групи правила за раздаване на рента, които обвързвате със съответните договори
  2. създавате във всяка група конкретни правила за раздаване на рента - алтернативни варианти: пари; натура; пари + натура; пари -> продажба на стоки за рента
  3. автоматично получавате ведомост за раздаване на рента
  4. изплащате/раздавате/преобразувате/продавате стока за рента
  5. контролирате изплатената/раздадената рента
  6. автоматично попълвате декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ
  7. получавате справки, рекапитулации за рента, които може да моделирате, отпечатвате справки с включване, изключване, разместване на колони; филтриране; селектиране; групиране; подреждане по азбучен/обратен азбучен ред, възходящ/низходящ ред на избрана цифрова колона
 • Проследяване и отчитане на Ресурси - материални, парични, човешки Open or Close
  1. Следите наличностите и движението на материални ресурси - реално и документално
  2. Намалява до нула случаите в които сте засели семената, а фактурата да не е стигнала до счетоводителя
  3. Контролирате материално отговорните лица; механизаторите, които управляват земеделска техника
  4. Следите кога кой колко ресурси е вложил в конкретна обработка
 • Проследявате и контролирате документооборота Open or Close

  В отделните части на системата се въвеждат или генерират документи:

  1.              Договори
  2.              фактури
  3.              складови, стокови разписки
  4.              оферти
  5.              заявки
  6.              разходни/приходни касови/стокови ордери
  7.              работни технологични карти
  8.              работни сервизни карти
  9.              пътни листи
  10.              скици
  11.              нотариални актове
  12.              пълномощни
  13.              ведомости
  14.              декларации
 • Планирате агротехническите мероприятия Open or Close
  1.              В технологични карти (нормиране) се въвеждат "по учебник" всички възможни мероприятия за отглеждане на съответна култура; необходимите ресурси с количества на декар (по норма).
  2.              В отчетни форми за ресурси, горива, труд се отразяват реално извършените агротехнически мероприятия и изразходвани ресурси, използвани външни услуги.
  3.              В справки получавате съпоставка между норми и отчетни данни. Отклоненията локализират контролните точки и подпомагат мениждърските решения.
 • Виждате съответствията и разликите между имотите и масивите Open or Close

    Имате собствени земеделски имоти и сключени договори за аренда или наем, но обработваемите масиви обикновено не отговарят на имотите от сключените договори.

   АГРОСИСТЕМИ съдържа електронни регистри и на имотите, и на блоковете на земеделския стопанин (масивите), така също можете да посочите, кой имот, в кой блок се намира (изцяло или частично).

 • Следите сеитбооборота на културите Open or Close
  1.             Номенклатурата на културите, отглеждани във Вашето стопанство  е подчинена на официалната номенклатура на МЗХ.
  2.             Следите обработките на културите, извършвани на конкретните блокове, където са засяти през активния стопански период.
  3.             Получавате пряка себестойност на незавършеното производство на културата за декар - на конкретен блок и средна за стопанството.
  4.             Получавате история на блоковете и възможност за бързи решения във връзка със СЕИТБООБОРОТА на културите.
 • Следите прибраната продукция Open or Close
  1.             Създавате собствена номенклатура на продукцията (основна, вторична), която получавате от отглежданите култури.
  2.             Отразявате прибирането на продукцията от конкретните блокове - общо или с всяко ремарке.
  3.             Автоматично се изчислява среден добив по блокове и общо за продукцията от дадена култура.
  4.             Получавате пряката себестойност на прибраната продукция за килограм/тон.
  5.             Справките Ви помагат да оцените рентабилността на: сортове, култури, блокове..., а дори да се предпазите от повтаряне на грешки.
 • Знаете какво се случва с вашата техника Open or Close
  1.             Създавате номенклатура на фирмения машинопарк с пълни данни: марка, модел, начален пробег, завеждане в експлоатация; регистрационен, инвентарен № и др.
  2.             Издавате работни карти за всеки извършен ремонт - вложени резервни части, диагностициран и отстранен проблем, сервизни специалисти и т.н.
  3.             Генерирате пътни листи.
  4.             Получавате електронно досие на всяка машина - контролирате механици, механизатори, шофьори...
  5.             Може да установите намаление на разходите за резервни части, породено от стриктно изпълнение на плановото обслужване, а може би заради обстоятелството, че се ремонтират единствено машините от фирмената номенклатура?!
 • Знаете точната себестойност на вашата продукция Open or Close
  1.             Получавате пряка себестойност на незавършеното производство на културата за декар - на конкретен блок и средна за стопанството. 
  2.             Автоматично се изчислява пряката себестойност на прибраната продукция за килограм/тон.
  3.             От счетоводни данни добавяте непреките разходи в % или абсолютна стойност на декар, съответно на килограм/тон и се изчислява пълната себестойност.
  4.             По-бързо и точно преценявате, как да действате в динамичните пазарни условия.
 • Знаете какво се случва във вашата животновъдна ферма Open or Close
  1.             Създавате електронен регистър на животните, които отглеждате - елитни, млечни, за угояване...
  2.             Всяко животно получава електронен ветеринарен и личен картон.
  3.             Ветеринарят и мениджърът разполагат със справки, които ускоряват вземането на важни решения.

Типове системи

Система за обработка на документи
Система за обработка на документи
Чрез нея имате възможността да създавате електронен регистър на договорите, имотите и собствениците им. Въвеждате всички необходими атрибути на договорите...
Система за обработка на документи

Система за обработка на документи

Чрез нея имате възможността да създавате електронен регистър на договорите, имотите и собствениците им. Въвеждате всички необходими атрибути на договорите с данни за самия договор, имотите и хората. Агросистеми позволява въвеждане на данни Имате възможност да въведете данни и контакти на наследници и съсобственици. Можете да запишете идеални части и частично обработваеми имоти. Към договора можете да сканирате и прикачите без проблем всички необходими документи.

Readmore
ЕРП - система за планиране на дейностите и ресурсите
ЕРП - система за планиране на дейностите и ресурсите
Получавате възможността предварително да планирате стойността на разходите за производството чрез задаване на конкретни норми. Отчитат се всички вложени ресурси...
ЕРП - система за планиране на дейностите и ресурсите

ЕРП - система за планиране на дейностите и ресурсите

Получавате възможността предварително да планирате стойността на разходите за производството чрез задаване на конкретни норми. Отчитат се всички вложени ресурси чрез отчетни форми или чрез автоматична връзка с бензиноколонки, GPS, разходомери и др. По този начин формирате очакваните парични потоци и извеждате очакваната рентабилност на произведената продукция още преди започване на реална работа.

Readmore
Графична система
Графична система
Специално разработена система за графично изобразяване на обработваемите масиви.Тази част е разработена за да дава пълни сведения за имотите....
Графична система

Графична система

Специално разработена система за графично изобразяване на обработваемите масиви.Тази част е разработена за да дава пълни сведения за имотите.

Readmore
Система за връзка с клиенти и контрагенти
Система за връзка с клиенти и контрагенти
В тази част от системата въвеждате договорните взаимоотношения с арендодателите. Тук можете да отразите евентуалните промени в размера или...
Система за връзка с клиенти и контрагенти

Система за връзка с клиенти и контрагенти

В тази част от системата въвеждате договорните взаимоотношения с арендодателите. Тук можете да отразите евентуалните промени в размера или вида на договорената рента. Определяте правилата за начисляване и раздаване на рента (в пари, стоки, различни комбинации).

Readmore
Система за връзка с технически средства
Система за връзка с технически средства
Агросистеми® предлага възможността да допълните контрола над своя бизнес като си осигурите връзка на софтуерната система с различни технически средства....
Система за връзка с технически средства

Система за връзка с технически средства

Агросистеми® предлага възможността да допълните контрола над своя бизнес като си осигурите връзка на софтуерната система с различни технически средства.

Readmore
Модул Договори

Модул Договори

Помага за обработката на договорите, попълване на документи към държавната администрация и следене на дължимата и изплатената рента.

Модул на Агронома

Модул на Агронома

служи за планиране на обработки, онлайн подаване, проследяване и отчитане на задачи

Модул технология - себестойност

Модул технология - себестойност

модул за планиране на обработките и вложените ресурси и начисляване на себестойност на продукцията

Търговска система - Склад

Търговска система - Склад

професионална складова система с множество складове, издаване на документи, проследяване на количества и фактуриране

Модул Счетоводство

Модул Счетоводство

професионална система за обработка на първични и вторични счетоводни документи, фактуриране, изготвяне на сметкоплан...

Модул Производство

Модул Производство

система за планиране, проследяване и управление на производството на стоки от земеделска продукция - брашно, фуражи, семена и други продукти

 Модул Сервиз-машинопарк

Модул Сервиз-машинопарк

система за проследяване на дейностите, свързани с ползването и поддръжката на селскостопанските машини

Модул Кантар

Модул Кантар

система за електронно отчитане на входящи и изходящи тегления на продукция, материали, стоки за рента или животни

Модул Ферма

Модул Ферма

система за управление на процесите в животновъдна ферма

Модул Земеделска Карта

Модул Земеделска Карта

Очертавате и визуализирате границите на имотите и масивите с цялата информация за тях.

Модул Матрикс

Модул Матрикс

Модул Матрикс е задължителен основен модул на Агросистеми. Той свързва останалите модули в единна система.

Цена на модул
Варианти и пакети на Агросистеми

·         Създава се електронен регистър на договори, имоти и собственици

 • ·         Въвеждане на всички атрибути на договора – нотариален акт, заверки, вписвания
 • ·         Сканиране и прикачване на всички документи към договора
 • ·         Бързо търсене по конкретни колони
 • ·         Събиране и систематизиране на цялата актуална информация на едно място
 • ·         Поддържа история на имотите, собственици, наследници, съсобственици и техните данни, контакти
 • ·         Следите за изтичащи договори
 • ·         Изготвяте и печатате документи
 • ·         Извеждане на всички необходими справки
 • ·         Въвеждане на договорните взаимоотношения с арендодателите
 • ·         Отразяване на евентуални промени в размера или вида рента
 • ·         Определяне на правила, начисляване и раздаване на рента (в пари, стоки, различни комбинации)
 • ·         Генериране на ведомост за рента и съответните разходни документи за изписване на количества и суми
 • ·         Оформяне на заявки за лично ползване, начисляване и изплащане / заприхождаване на полагащото се
 • ·         Систематизиране и поддържане актуална информацията за дължимата рента за текуща и минали стопански години
 • ·         Поддържа история за взаимоотношенията с контрагентите през различните години
 • ·         Достъп до автоматично обработени данни, систематизирани в удобни справки
 • ·         Автоматично попълване на формуляри

             -  Анкетна карта ЗП по имоти от договори

             -  Декларации по чл.70 и чл. 69 от ППЗСПЗЗ

 •  ·         Автоматично попълване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ

 

             -  Изготвяне на вътрешни справки – анализ на текущото състояние

 • ·         Създава се електронен регистър на договори, имоти и собственици
 • ·         Въвеждане на всички атрибути на договора – нотариален акт, заверки, вписвания
 • ·         Сканиране и прикачване на всички документи към договора
 • ·         Бързо търсене по конкретни колони
 • ·         Събиране и систематизиране на цялата актуална информация на едно място
 • ·         Поддържа история на имотите, собственици, наследници, съсобственици и техните данни, контакти
 • ·         Следите за изтичащи договори
 • ·         Изготвяте и печатате документи
 • ·         Извеждане на всички необходими справки
 • ·         Въвеждане на договорните взаимоотношения с арендодателите
 • ·         Отразяване на евентуални промени в размера или вида рента
 • ·         Определяне на правила, начисляване и раздаване на рента (в пари, стоки, различни комбинации)
 • ·         Генериране на ведомост за рента и съответните разходни документи за изписване на количества и суми
 • ·         Оформяне на заявки за лично ползване, начисляване и изплащане / заприхождаване на полагащото се
 • ·         Систематизиране и поддържане актуална информацията за дължимата рента за текуща и минали стопански години
 • ·         Поддържа история за взаимоотношенията с контрагентите през различните години
 • ·         Достъп до автоматично обработени данни, систематизирани в удобни справки
 • ·         Автоматично попълване на формуляри
 • ·         Анкетна карта ЗП;
 • ·         Декларации по чл.70 и чл. 69 от ППЗСПЗЗ
 • ·         Автоматично попълване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ
 • ·         Изготвяне на вътрешни справки – анализ на текущото състояние
 • ·         Получавате пълни сведения за имотите - землища, местност, местоположение на картата, площ, каква част се обработва
 • ·         Визуализация на наемните / арендовани имотите
 • ·         Очертаване на имотите, които желаем да работим
 • ·         Лесно участие в споразуменията за уедрено ползване
 • ·         Корекция при необходимост (напр. застъпвания, промени след влязло споразумение и др.)
 • ·         Отразяване на имотите, които реално ще се работят
 • ·         Актуална информация за изразходените количества по блокове/масиви и култури
 • ·         Следене на Сеитбооборот - история на засетите култури
 • ·         Анкетна карта ЗП
 • Генериране на шейп файлове
 • ·         Създава се електронен регистър на договори, имоти и собственици
 • ·         Въвеждане на всички атрибути на договора – нотариален акт, заверки, вписвания
 • ·         Сканиране и прикачване на всички документи към договора
 • ·         Бързо търсене по конкретни колони
 • ·         Събиране и систематизиране на цялата актуална информация на едно място
 • ·         Поддържа история на имотите, собственици, наследници, съсобственици и техните данни, контакти
 • ·         Следите за изтичащи договори
 • ·         Изготвяте и печатате документи
 • ·         Извеждане на всички необходими справки
 • ·         Въвеждане на договорните взаимоотношения с арендодателите
 • ·         Отразяване на евентуални промени в размера или вида рента
 • ·         Определяне на правила, начисляване и раздаване на рента (в пари, стоки, различни комбинации)
 • ·         Генериране на ведомост за рента и съответните разходни документи за изписване на количества и суми
 • ·         Оформяне на заявки за лично ползване, начисляване и изплащане / заприхождаване на полагащото се
 • ·         Систематизиране и поддържане актуална информацията за дължимата рента за текуща и минали стопански години
 • ·         Офериране и договаряне на условия и цени с клиенти и доставчици
 • ·         Поддържа история за взаимоотношенията с контрагентите през различните години
 • ·         Достъп до автоматично обработени данни, систематизирани в удобни справки
 • ·         Автоматично попълване на формуляри
 • ·         Анкетна карта ЗП;
 • ·         Декларации по чл.70 и чл. 69 от ППЗСПЗЗ
 • ·         Автоматично попълване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ
 • ·         Изготвяне на вътрешни справки – анализ на текущото състояние
 • ·         Получавате пълни сведения за имотите - землища, местност, местоположение на картата, площ, каква част се обработва
 • ·         Визуализация на наемните / арендовани имотите
 • ·         Очертаване на имотите, които желаем да работим
 • ·         Лесно участие в споразуменията за уедрено ползване
 • ·         Корекция при необходимост (напр. застъпвания, промени след влязло споразумение и др.)
 • ·         Отразяване на имотите, които реално ще се работят
 • ·         Актуална информация за изразходените количества по блокове/масиви и култури
 • ·         Следене на Сеитбооборот - история на засетите култури
 • ·         Анкетна карта ЗП
 • ·         Генериране на шейп файлове
 • ·         Предварително планиране на стойността на разходите за производството чрез задаване на конкретни норми
 • ·         Създаване на планово обслужване по машини
 • ·         Формират се очакваните парични потоци и се извежда  рентабилност на произведената продукция още преди започване на реална работа
 • ·         Завеждане на необходимите складови наличности
 • ·         Актуална информация за натрупаните разходи по блокове/масиви и култури
 • ·         Съпоставка с предварително направеното планиране
 • ·         Формиране на Реална представа за отклоненията
 • ·         Следене на складовите наличности, движението на ресурсите
 • ·         Прибиране на продукцията и пресмятане на среден добив – ръчно или посредством електронни кантари
 • ·         Автоматично изчисляване на пряка себестойност на продукцията и незавършеното производство
 • ·         Навременно вземане на тактически и стратегически решения
 • ·         Получава се информация за реалното и документалното състояние на бизнеса към всеки един момент, а не едва след края на счетоводния период.
 • ·         Изготвяне на вътрешни справки – анализ на текущото състояние, прогнозиране по планови отчети
 • ·         Създава се електронен регистър на договори, имоти и собственици
 • ·         Въвеждане на всички атрибути на договора – нотариален акт, заверки, вписвания
 • ·         Сканиране и прикачване на всички документи към договора
 • ·         Бързо търсене по конкретни колони
 • ·         Събиране и систематизиране на цялата актуална информация на едно място
 • ·         Поддържа история на имотите, собственици, наследници, съсобственици и техните данни, контакти
 • ·         Следите за изтичащи договори
 • ·         Изготвяте и печатате документи
 • ·         Извеждане на всички необходими справки
 • ·         Въвеждане на договорните взаимоотношения с арендодателите
 • ·         Отразяване на евентуални промени в размера или вида рента
 • ·         Определяне на правила, начисляване и раздаване на рента (в пари, стоки, различни комбинации)
 • ·         Генериране на ведомост за рента и съответните разходни документи за изписване на количества и суми
 • ·         Оформяне на заявки за лично ползване, начисляване и изплащане / заприхождаване на полагащото се
 • ·         Систематизиране и поддържане актуална информацията за дължимата рента за текуща и минали стопански години
 • ·         Офериране и договаряне на условия и цени с клиенти и доставчици
 • ·         Поддържа история за взаимоотношенията с контрагентите през различните години
 • ·         Достъп до автоматично обработени данни, систематизирани в удобни справки
 • ·         Автоматично попълване на формуляри
 • ·         Анкетна карта ЗП;
 • ·         Декларации по чл.70 и чл. 69 от ППЗСПЗЗ
 • ·         Автоматично попълване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ
 • ·         Изготвяне на вътрешни справки – анализ на текущото състояние
 • ·         Получавате пълни сведения за имотите - землища, местност, местоположение на картата, площ, каква част се обработва
 • ·         Визуализация на наемните / арендовани имотите
 • ·         Очертаване на имотите, които желаем да работим
 • ·         Лесно участие в споразуменията за уедрено ползване
 • ·         Корекция при необходимост (напр. застъпвания, промени след влязло споразумение и др.)
 • ·         Отразяване на имотите, които реално ще се работят
 • ·         Отчитане на вложените ресурси чрез отчетни форми или чрез автоматична връзка с бензиноколонки, GPS, разходомери
 • ·         Актуална информация за изразходените количества по блокове/масиви и култури
 • ·         Следене на Сеитбооборот - история на засетите култури

o    Анкетна карта ЗП

o    Автоматично изготвяне на дневници за химичните обработки

o    Генериране на шейп файлове

 • ·         Предварително планиране на стойността на разходите за производството чрез задаване на конкретни норми
 • ·         Създаване на планово обслужване по машини
 • ·         Формиране на се очакваните парични потоци и се извежда  рентабилност на произведената продукция още преди започване на реална работа
 • ·         Завеждане на необходимите складови наличности
 • ·         Актуална информация за натрупаните разходи по блокове/масиви и култури
 • ·         Съпоставка с предварително направеното планиране
 • ·         Формиране на Реална представа за отклоненията
 • ·         Следене на складовите наличности, движението на ресурсите
 • ·         Прибиране на продукцията и пресмятане на среден добив – ръчно или посредством електронни кантари
 • ·         Автоматично изчисляване на пряка себестойност на продукцията и незавършеното производство
 • ·         Навременно вземане на тактически и стратегически решения
 • ·         Получава се информация за реалното и документалното състояние на бизнеса към всеки един момент, а не едва след края на счетоводния период.
 • ·         Изготвяне на вътрешни справки – анализ на текущото състояние, прогнозиране по планови отчети
 • ·         Автоматично попълване на формуляри
 • ·         Автоматично изготвяне на дневници за химичните обработки
 • ·         Автоматично създаване на ДДС декларация, дневници за покупки и продажби
 • ·         Автоматично създаване на Баланс, Отчет на приходи и разходи, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци
 • Изготвяне на вътрешни справки – анализ на текущото състояние, прогнозиране по планови отчети
Галерия
milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

Free Joomla! template by L.THEME