• Управлявайте лесно всички дейности

  Управлявайте лесно всички дейности

  Read more
 • Модулите, които са ви необходими

  Модулите, които са ви необходими

  Read more
 • Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Read more

 

 1.   Въвеждате имоти с пълни характеристики

   o    землище

  o    № (6- или 8-цифрен)

  o    площ и обработваема площ

  o    категория

  o    начин на трайно ползване (по официална номенклатура на МЗХ)

  o    форма на стопанисване - под аренда, наем ...

  o    местност

  o    граници

  o    поливна площ

 2.       Обвързвате имотите с договори и собственици - физически, юридически лица; наемодатели, арендодатели

 3.      Имате електронни досиета на имотите

 4.      Експортирате желаните имоти в административни справки

 5.     Получавате справки, които моделирате с включване, изключване, разместване на колони, филтриране, селектиране, групиране, подреждане по азбучен/обратен азбучен ред, възходящ/низходящ ред на избрана цифрова колона, отпечатвате готовите справки. 

 1.          Въвеждате с пълни данни собственици на земеделски земи - арендодатели или наемодатели (физически или юридически лица), пълномощници, наследници;
 2.             Получавате електронно досие на всеки собственик
 3.             Отразявате плащания към/от собствениците, генерирате първични платежни документи с автоматично попълване на лични данни
 4.             Експортирате данни към административни справки
 5.           Получавате справки, които можете да моделирате с включване, изключване, разместване на колони; филтриране; селектиране; групиране; подреждане по азбучен/обратен азбучен ред; отпечатвате желаните справки

 

 1. създавате групи правила за раздаване на рента, които обвързвате със съответните договори

 2. създавате във всяка група конкретни правила за раздаване на рента - алтернативни варианти: пари; натура; пари + натура; пари -> продажба на стоки за рента 

 3. автоматично получавате ведомост за раздаване на рента

 4. изплащате/раздавате/преобразувате/продавате стока за рента

 5. контролирате изплатената/раздадената рента

 6. автоматично попълвате декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ 

 7. получавате справки, рекапитулации за рента, които може да моделирате, отпечатвате справки с включване, изключване, разместване на колони; филтриране; селектиране; групиране; подреждане по азбучен/обратен азбучен ред, възходящ/низходящ ред на избрана цифрова колона

   

 1. Следите наличностите и движението на материални ресурси - реално и документално
 2. Намалява до нула случаите в които сте засели семената, а фактурата да не е стигнала до счетоводителя
 3. Контролирате материално отговорните лица; механизаторите, които управляват земеделска техника
 4. Следите кога кой колко ресурси е вложил в конкретна обработка

В отделните части на системата се въвеждат или генерират документи:

 1.              Договори
 2.              фактури
 3.              складови, стокови разписки
 4.              оферти
 5.              заявки
 6.              разходни/приходни касови/стокови ордери
 7.              работни технологични карти
 8.              работни сервизни карти
 9.              пътни листи
 10.              скици
 11.              нотариални актове
 12.              пълномощни
 13.              ведомости
 14.              декларации

Страница 1 от 3

Free Joomla! template by L.THEME