• Управлявайте лесно всички дейности

  Управлявайте лесно всички дейности

  Read more
 • Модулите, които са ви необходими

  Модулите, които са ви необходими

  Read more
 • Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Read more

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ

с краен потребител за софтуерен продукт АГРОСИСТЕМИ, разработен от фирма “ВИП СОФТУЕР” ООД

 

   Лицензионното споразумение представлява договор между „ВИП СОФТУЕР” ООД от една страна, като собственик на софтуерния продукт, който включва компютърен софтуер и електронна документация, свързани медии и печатни материали и от друга страна Вас, като потребител на настоящия програмен продукт. Когато инсталирате, копирате или използвате по какъвто и да е друг начин софтуерния продукт или някоя от неговите по-нови версии (както те са дефинирани по-долу) Вие давате своето съгласие и се обвързвате с условията на договора. Натискането на бутона "Продължение" при извършване на регистрация на продукта, ако го инсталирате сами или подписването на лицензионно споразумение на хартиен носител означава, че сте съгласни с всички точки по този договор. Ако не сте съгласни с условията определени в  настоящия договор, не инсталирайте, копирайте или използвайте по какъвто и да е друг начин софтуерния продукт.


    Ако инсталирате, копирате или по какъвто и да е друг начин използвате някоя от версиите или други компоненти на софтуерния продукт, които сте получили като отделна част от софтуерния продукт, Вие ще сте обвързани с допълнителни лицензионни условия, които са свързани с тези нови версии. Ако не сте съгласни с допълнителните лицензни условия, свързани с тези нови версии, не инсталирайте, не копирайте и не използвайте по друг начин тези версии.


  Софтуерният продукт е защитен от законите за авторското право и международните спогодби за авторското право, както и други закони и спогодби, свързани с интелектуалната собственост. Софтуерният продукт е лицензиран, не продаден. Условията на напечатано на хартиен носител лицензионно споразумение, което може да се разпространява заедно със софтуерния продукт, замества условията на лицензионното споразумение, които могат да се видят изписани на екрана на компютъра, активирайки линк в самия софтуерен продукт.

 1. Това лицензионно споразумение Ви позволява при закупуването на един фирмен лиценз да използвате едно копие на настоящия софтуерен продукт, разположено върху един  сървър (сървърна или стандартна компютърна система) и инсталация на работни места (в локална или VPN мрежа), според закупения брой лицензи за работни места. Под използване на софтуерния продукт се разбира: зареден софтуер в паметта (RAM), инсталиран на постоянен носител (твърд диск, CD, флаш памет, дискета или друго запаметяващо устройство) на компютъра. 
 2.  Софтуерът не може  да се препродава. Вие нямате право да препродавате или да отдавате по друг начин софтуерния продукт.
 3.  Вие не можете да извършвате промени на изпълнимия код. Декомпилиране, дизасемблиране, модификация или адаптиране на стари версии от този продукт са забранени.
 4. Нямате право да отдавате под наем или заемате софтуерния продукт.
 5. Настоящото лицензионно споразумение не Ви дава право да използвате търговските марки или други марки на “ВИП СОФТУЕР” ООД.
 6. Сервизни услуги – единствено представител на фирма „ВИП СОФТУЕР” ООД може да Ви предостави сервизни услуги за софтуерния продукт. Под сервизни услуги в софтуерния продукт в настоящите общи условия се разбира други ъпдейти, преинсталация на сървъра на Агросистеми, допълнителни модификации и пренастройки на софтуерния продукт, не включени в обичайната системна работа. Част от тези дейности могат да бъдат поети от системния администратор на фирмата-клиент, спазвайки предоставените от ВИП Софтуер процедури за извършването им.
 7. Вие нямате право да прехвърляте правата си по този лиценз на други физически или юридически лица.
 8. Софтуерният продукт се лицензира като цял продукт.
 9. . Всички наименования и права върху интелектуалната собственост, свързани със софтуерния продукт, заедно с печатните материали и всякакви копия на софтуерния продукт, са собственост на „ВИП СОФТУЕР” ООД и са защитени от международните и вътрешни норми за закрила на интелектуалната собственост. 
 10. Ако придобиете този продукт в Република България, лицензионното споразумение попада под нейната юрисдикция. Ако продуктът е придобит извън Република България, то лицензионното споразумение попада под юрисдикцията на съответната държава.

Ако имате въпроси, свързани с лицензионното споразумение или желаете да се свържете с “ВИП СОФТУЕР” ООД по какъвто и да е повод, свържете се на тел. (082) 834-188, на мейл office@vipsoftbg.com или заповядайте в нашия централен офис: гр. Русе, ул. „Стефан Караджа” 10, партер.

„ВИП СОФТУЕР” ООД не носи отговорност за недостигнати функционални показатели в следствие на влошени параметри и небалансираност на техническата и/или системна среда; грешки получени в резултат на неправилна експлоатация, заразяване на компютърните системи с вируси; повреда в компютрите и други обективни състояния на средата, водещи до невъзможност за работа с продукта. „ВИП СОФТУЕР” ООД или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да е особени, инцидентни, непреки или последващи щети и пропуснати ползи (включително щети от загуба на бизнес печалба, прекъсване на бизнеса, загуба на бизнес информация, или други парични загуби), в резултат на използването или невъзможността за използване на софтуерния продукт или невъзможността за сервиз. 
Ако сте подписали отделен договор за сервизни услуги, извършвани от “ВИП СОФТУЕР” ООД, цялата отговорност за сервизните услуги ще бъде съгласно разпоредбите на този договор.

СЛУЧАИ, в които Търговецът не носи отговорност за работата на програмния продукт.

 1. Програмният продукт се експлоатира на компютърни системи с конфигурация различна от посочената в неговата документация. На работните компютърни системи са инсталирани други приложения, които пречат или забраняват работата на Агросистеми.
 2. Програмният продукт не е инсталиран съгласно указанията, посочени в документацията към него.
 3. Програмният продукт се експлоатира на неизправни технически средства, при проблемна локална или VPN мрежа.
 4. Програмният продукт се експлоатира на нелицензирани версии на Microsoft Windows или има друг софтуер, който по препоръка на внедряващия екип не е бил деинсталиран от машините.
 5. С програмния продукт са работили лица, незапознати с изискванията за неговата експлоатация посочени в документацията.
 6. В програмния продукт или в базата от данни са правени корекции със средства невключени в дистрибутивния пакет и несъгласувани с ВИП СОФТУЕР ООД или с такива, които нарушават неговото авторско право.
 

 

Условия за удължаване на абонамент за софтуерния продукт АГРОСИСТЕМИ за абонатите на продукта.

 

Абонатите на продукта получават всички усъвършенствания и корекции, породени от промяната на законови разпоредби и нормативни документи; всички подобрения на функционалността на закупения програмен продукт. Новите версии се получават/са достъпни, съгласно Приложение 1 към Договора за продажба.
Преди изтичане на абонаментния срок всеки клиент получава уведомително писмо, съдържащо и  проформа фактура. Ако клиентът желае да си удължи абонамента си заплаща сумата за абонамент, след което получава фактура, Анекс към  Договора за продажба  и ново Приложение 1, неразделна част от Анекса. Респективно продължава да получава нови версии, в противен случай програмният продукт остава в състоянието, което е било към момента на изтичане на абонамента. „ВИП СОФТУЕР” ООД не носи отговорност за състоянието на продукта след изтичане и неподновяване на абонамента и при необходимост от софтуерна или друга помощ клиентът получава съответната услуга, съгласно  действащата ценова листа. 
Клиенти с изтекъл и неподновен абонамент, които след известно време заявят желание да си подновят абонамента, може да го поднови по един от следните два начина:

-          клиентът заплаща по текуща ценова листа 40% от стойността на пакета, който е имал и съответния абонамент.

-          клиента заплаща абонамент по текущата ценова листа, за целия изтекъл период.

 

Условия за преместване на софтуерния продукт АГРОСИСТЕМИ

за клиентите закупили лиценз за ползване на продукта

 

При закупуване на лиценз за използване на програмен продукт, трябва внимателно да се прецени компютърната конфигурация на сървъра, на който ще бъдат инсталирани базите с данни (ядрото на Агросистеми), начините на архивиране на данните и връзката на останалите работни станции на които ще се работи със сървъра. С инсталация на програмата вие получавате право да я използвате ядрото на Агросистеми само върху един сървър със съответния брой работни станции, на които е направена инсталацията на приложението, като е възможно сървърът също да бъде работна станция.
Преди преинсталация на операционната система на сървъра; подмяна на хардуерен компонент или на целия компютър, клиентът е длъжен да уведоми „ВИП СОФТУЕР” ООД, за да се вземат необходимите мерки за съхранение на базата данни и да се гарантира използването на софтуерната система и в бъдеще. 
За да се извърши нова инсталация на продукта (сървърната част), без закупуване на нов лиценз трябва да е възникнала и доказана една от следните ситуации:

 1. Цялостна подмяна на работната сървърна конфигурация,  допустимо при извършване на ъпгрейт само в офис на „ВИП СОФТУЕР” ООД, чрез дистанционен достъп от специалисти на „ВИП Софтуер“ ООД или от оторизирани от фирмата лица.
 2. При открадната или напълно унищожена конфигурация, след предоставяне на документ за закупуване на програмния продукт, предоставен протокол от полицията удостоверяващ инцидента и последна архивирана база.

В случай че не се спази поне една от горните точки е необходимо да се закупи нов лиценз за ползване на съответния софтуерен продукт.

 

Минимални изисквания към операторите и компютърната система за работа със софтуерна система за управление АГРОСИСТЕМИ

 1. Минимална компютърна грамотност

1.1.   Да могат да работят с мишка; да стартират програма/икона; да не изтриват „произволни неща” от екрана си.

1.2.   Да могат да работят с електронна поща и да могат да изтеглят прикачен файл. 

1.3.   Да могат да копират, архивират и разархивират файл (заради документите от/към ОСЗ).

2.    Да имат познания в съответната област, в която е работят с Агроситеми

2.1.   Операторът трябва да знае какви данни иска да обработва с програмния продукт.

2.2.   Отговорният оператор трябва да е запознат с бизнес модела на стопанския обект за който е закупен лиценза и приложимата за неговата дейност нормативна уредба.

3.    За да нямате излишни проблеми при работа с програмата

3.1.   Когато излиза питащо съобщение за дадена дейност (например изтриване, да се прочете внимателно, преди да се натисне ОК)

3.2.   Когато смятате, че нещо „не е пресметнато правилно”, първо проверете дали правилно сте работили. Когато имате запитвания по телефон или писмени, уточнете от кое меню, какво точно сте въвели/направили и какво съобщение се е изписало, какви данни сте очаквали и какви са се получили (конкретни цифри, данни ...)

4.   За да може да работи системата е необходимо компютърът и мониторът да са включени в захранването (и да имат връзка по между си), както и да имат правилно свързани към тях клавиатура и мишка (в повечето случаи и принтер). Ако сте в мрежа, за да работи допълнителното работно място е необходимо машината – сървър да е включена.

4.1.  Минимални изисквания към системата се публикуват на сайта на търговеца.

 

Основни понятия, използвани в общите условия на лицензионното споразумение

ВНЕДРЯВАНЕ – същност:

Внедряването е сложен процес, който се осъществява съвместно със служителите на Търговеца и Клиента. Екипът на ВИП Софтуер ООД работи по стандартизирана и доказана в практиката методология на внедряване, разработена в бизнес среда, сертифицирана по ISO 9001:2008. Благодарение на богат практически опит са създадени и утвърдени инструкции, които гарантират адекватно практическо приложение.

По време на внедряването Вие определяте отговорен оператор, който по-нататък поддържа контакт с „ВИП Софтуер“ ООД.

Внедряването на системата е индивидуално за всеки конкретен клиент. Внедряването става поетапно, с цел по-лесното и ефективно управление и оценка на резултатите след всеки етап. Задължително се попълват анкети за внедряване и се изготвя план за внедряване. Всеки етап се приключва с протокол. Планирането на ресурсите – материални, времеви, човешки, финансови и др. има изключително голямо значение за бизнес организациите и се постига чрез предлаганото цялостното решение за управление на агробизнеса АГРОСИСТЕМИ.

 

АБОНАМЕНТ 

 - включва:

-  всички усъвършенствания и корекции в програмния продукт, породени от промяната на законови разпоредби и нормативни документи;

-  всички подобрения на функционалността на закупения програмния продукт. Новите версии се получават, съгласно Приложение1 към договора.

 

- не включва:

-  предоставянето на допълнителни (нови, незакупени) функционалности на програмните продукти;

-  не включва услуги по: инсталирането, внедряването, обучението за работа и други помощни услуги, извършвани от служителите на ВИП Софтуер и нейните дистрибутори, освен ако конкретните не са указани в Приложение1 към договора.

 

 ПОДДРЪЖКА 

- включва:

-       отговори на всички въпроси, зададени на мейла на търговеца, свързани с програмния продукт Агросистеми, но не попадащи в графа „внедряване” и „обучение”;

-       софтуерна помощ при необичайни съобщения и ситуации, възникнали при работа с продукта.

 

- не включва:

 -       настройки и отстраняване на проблеми на системен и мрежов софтуер, както и на друг приложен софтуер. Те биха могли да бъдат допълнително договаряни, но не са предмет на настоящите общи условия.

 

ОБУЧЕНИЕ

1. Самостоятелно, на база предоставени учебни материали в електронен вариант – безплатно

2. По текуща ценова листа или съгласно договорения план за внедряване

-  Обучение, извършвано от служителите на фирма ВИП Софтуер ООД и нейните дистрибутори (при първоначалната инсталация или допълнително по ценова листа или в курсове).

Включва: общо запознаване с продукта и неговите функционалности, основни менюта и екрани. Уточняват се последователност на действие, основните правила и особености при работа – при въвеждане на данни и при справки. Дава се принципна насока на действие. Предоставя се възможност на оператора, който ще работи с продукта да въведе под контрол няколко различни типове данни.

-  Дистанционно обучение с on-line връзка

-  Текущо обучение – периодично изпращане на обучителни материали след нововъведения в следващи работни версии на програмата.

 

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА (първоначално и на последващи версии):

- от специалисти на търговеца – продуктът се инсталира върху настроена работеща компютърна система (локална или VPN мрежа), отговарящи на изискванията, посочени в документацията.

- от специалисти на клиента, съгласно инструкцията, като в този случай търговеца не носи отговорност в случай на отклонения.

 

ЗА НЕУРЕДЕНИТЕ В ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ВЪПРОСИ, ПРИЛОЖИМИ СА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И НАЦИОНАЛНОТО И МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ЗАКРИЛА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.

 

 

 

Free Joomla! template by L.THEME