• Управлявайте лесно всички дейности

  Управлявайте лесно всички дейности

  Read more
 • Модулите, които са ви необходими

  Модулите, които са ви необходими

  Read more
 • Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Read more

Лесно можете да :

Ø  въвеждате данни за 

 •  договори, реквизити на нотариална заверка, вписване; печат на договори
 •  земеделски имоти с всички характеристики (землище, местност, площи – по документи, обработваема, поливна, категория/категории на земята, начин на трайно ползване, форма на стопанисване, граници на имота и др.), документи за собственост на земеделски имоти; 
 • собственици - арендодатели или наемодатели, физически и юридически лица, пълномощници, наследници с всички контактни данни;

Ø  получавате електронни регистри на договорите, имотите, собствениците, % съсобственост или идеални части

Ø  имате електронни досиета на собствениците, имотите

Ø  автоматично прехвърляте съответните данни в актуалните формуляри на:

 • генерирате справка-декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ (изплатени доходи на физически лица по извън трудови правоотношения)
 • декларации по чл. 69 ал. 2 и чл. 70 ал. 2 от ППЗСПЗЗ
 •  Анкетна карта за регистрация и пререгистрация на земеделски производители;

Ø  следи се история на имотите – преобразуване (КВС-кадастър), разделяне, покупка, продажба и др.

Ø  създавате групи и правила за начисляване на рента

Ø  отразявате заявки за услуги (лично ползване) на собствениците на земеделски имоти

Ø  автоматично заявените декари се редуцират от площта за раздаване на рента

Ø  получавате автоматична ведомост за раздаване на рента

Ø  изплащате дължимата рента, генерирате първични платежни документи

Ø  отразявате и следите плащането на заявените услуги, генерирате приходни касови документи

Ø  отразявате и проследявате разходни стокови документи за получаване, преобразуване на стоките за рента или лично ползване ("на среден добив")

Ø  проследявате вземанията и задълженията

Ø  имате генератор на справки и възможност да работите в различни селскостопански периоди

 

 

За земеделските кооперации има възможност за начисляване и промяна на Дялов капитал, начисляване и изплащане на дивиденти.

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

Изготвяте регистър на договори, попълвате административни документи, начислявате рента

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

Изготвяте регистър на договори, попълвате административни документи, начислявате рента

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

Изготвяте справки за ОСЗ, попълвате вярно декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ, анкетна карта за пререгистрация на ЗП

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

Начислявате и изплащате рента. Имате справки за изплатената рента в пари и стоки

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

Получавате множество справки за въведените данни за хора, имоти и договори

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

Въвеждате данни за имоти - номер, землище, документална и обработваема площ, НТП, характеристики на имота

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

Въвеждате пълна информация за договорите

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

Подготвяте номенклатура с правила за начисляване и раздаване на рента

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

Имате справка за това кой имот в кой масив попада

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

Отпечатвате договори, ведомости и справки

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

Въвеждате дялов капитал, начислявате дивиденти

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

Размествате колони в справките, включвате и изключвате колоните, филтрирате и групирате данните по ваш избор

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

Изготвяте ведомости за рента по хора, правила за рента, рента изплатена в пари или стоки

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

Съставяте номенклатура на землишата

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

Въвеждате данни за изплатени стоки за услуги

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Договори

Изготвяте регистър на договори, попълвате административни документи, начислявате рента

цена на модул от софтуера за земеделие Агросистеми
Модул Договори

Модул Договори

Помага за обработката на договори, имоти, арендодатели, документи; начислява рента и следи за изплащането й. Генерира документи за държавната администрация.

Модул на Агронома

Модул на Агронома

Графична система за обработваните масиви (офис приложение и мобилни устройства). Служи за планиране на обработки, онлайн подаване, проследяване и отчитане на задачи.

Модул технология - себестойност

Модул технология - себестойност

Модул за планиране и отчитане на обработките и вложените ресурси, пробраната продукцията и себестойността ѝ.

Търговска система - Склад

Търговска система - Склад

Професионална търговско-складова система. Покупки, продажби, вътрешни действия, наличности. Фактуриране, плащане, др. документи

Модул Счетоводство

Модул Счетоводство

Професионална система за обработка на счетоводни документи. Фактуриране, ДДС, ДМА ...

Модул Производство

Модул Производство

система за планиране, проследяване и управление на производството на стоки от земеделска продукция - брашно, фуражи, семена и други продукти

 Модул Сервиз-машинопарк

Модул Сервиз-машинопарк

система за проследяване на дейностите, свързани с ползването и поддръжката на селскостопанските машини

Модул Кантар

Модул Кантар

система за електронно отчитане на входящи и изходящи тегления на продукция, материали, стоки за рента или животни

Модул Ферма

Модул Ферма

система за управление на процесите в животновъдна ферма

Модул Управление и Бизнес анализи

Модул Управление и Бизнес анализи

С този модул получавате верни справки и точни анализи на цялата информация за вашата дейност.

Модул Земеделска Карта

Модул Земеделска Карта

Графична система за очертаване и визуализация на имотите и масивите с цялата информация за тях, подготовка на очертания на масиви за обработка

Модул Матрикс

Модул Матрикс

Модул Матрикс е задължителен основен модул на Агросистеми. Той свързва останалите модули в единна система.

Free Joomla! template by L.THEME